Prijava kršitev

PRIJAVA KRŠITEV

Podjetje je vzpostavilo notranjo pot za prijavo kršitve veljavnih predpisov, za katero zaposleni izvejo v delovnem okolju ter obravnavo le te. Namen je zaščita prijaviteljev kršitve.

Notranja pot za prijavo kršitve

Sama prijava kršitve se odda v elektronski obliki na naslov prijavakrsitve@polident.si. Prijavo se lahko odda tudi v pisni obliki:

  • pisno na naslov: POLIDENT d. o. o. Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, s pripisom »v roke zaupniku« ali
  • na elektronski naslov prijavakrsitve@polident.si ali

Prijava se praviloma poda na pripravljenem obrazcu OBR-HR-35, ki je objavljen interno. Kadar se prijava ne poda na pripravljenem obrazcu, mora vsebovati čim več podatkov, ki sicer izhajajo iz pripravljenega obrazca.

Za zaupnika za sprejem prijav je bila imenovana Katjuša Čučič.

Prijavitelj lahko poda prijavo anonimno ali z navedbo osebnih podatkov, ki bodo znani samo zaupniku in bodo skrbno varovani skladno s tem Pravilnikom in veljavnimi predpisi. Zaupnik bo varoval identiteto prijavitelja in je ne bo razkrival drugim osebam, razen ob izrecnem soglasju prijavitelja ali če tako določajo veljavni predpisi.

Zloraba prijave, ki se stori predvsem (ne pa izključno) na način, da se naklepno poda lažna prijava oz. da prijavitelj podaja informacije, za katere ve, da niso resnične, je prepovedana.

Zaupnik vodi evidenco prijav v elektronski obliki v skladu z 6. členom in prijave obravnava v skladu z 9. in 10. členom Pravilnika za vzpostavitev notranje poti za prijavo.

Obveščanje prijavitelja

Zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, prijavitelja obvesti o:

  • utemeljenosti prijave,
  • predlaganih in izvedenih ukrepih,
  • izidu postopka oz. o stanju postopka, če ta še ni končan.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka zaupnik prijavitelju pošlje na naslov oz. sporoči na način, ki ga je navedel prijavitelj v prijavi (če ga je navedel), tudi če gre za anonimno prijavo. Če je obvestilo ustno, se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav.

Zunanja prijava in javno razkritje

Prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo pristojnemu organu, če meni, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prijaviteljev.

Prijavitelj lahko kršitev tudi javno razkrije, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prijaviteljev.

Zunanjo prijavo se lahko odda preko povezave na spodnji spletni strani:

https://www.gov.si/novice/2023-05-22-zunanja-prijava-po-zakonu-o-zasciti-prijaviteljev/.